Ιστορία

Στόχοι

Η πολιτική ποιότητας της Venus Growers αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων του. Όλα τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση των στόχων, επιδιώκοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Στόχος της είναι: 

Η παραγωγή προϊόντων υψηλής και σταθερής ποιότητας

Οι πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας παραγωγής

Η παροχή υπηρεσιών μέγιστης εξυπηρέτησης

Το υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας

Για την επίτευξη του στόχου αυτού διαθέτει: 

Προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου

Άρτια οργάνωση

Εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας

Όραμα

To όραμα της Venus Growers είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη προσφέροντας του βέλτιστη ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
Για να το επιτύχει αυτό επιδιώκει:

Tην αύξηση της κερδοφορίας, ώστε να ενθαρρύνει τους καλλιεργητές - μέλη να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τις εργασίες τους.

Tην ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση τα φρούτα, προκειμένου να ενθαρρύνει νέους καταναλωτές στην κατανάλωση υγιεινών τροφίμων.

Tην υποστήριξη των στελεχών και του προσωπικού, με την συνεχή επιμόρφωση και ενθάρρυνση στην ανάπτυξη ατομικών πρωτοβουλιών με στόχο την βελτίωση των διεργασιών και της ποιότητας παραγωγής.

Την παροχή ευμενών συνθηκών εργασίας και την εξασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

Συνεταιρισμός

H Venus Growers είναι μέλος:

 • Επιμελητηρίου Ημαθίας.
 • Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. (ΣΕΒΕ) 
 • Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας. (ΕΚΕ)
 • Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βιομηχανικού Ροδάκινου και Αχλαδιού.

Επιπλέον έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με:

 • Υπουργείο Γεωργίας, στους τομείς ανάπτυξης νέων ποικιλιών, προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης πρωτογενούς παραγωγής. 
 • Πανεπιστήμια, και Ερευνητικούς Φορείς (ΕΙΤΧΗΔ) και άλλους. 
 • Πελάτες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
 • Προμηθευτές για την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής. 
 • Παραγωγούς για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων καλλιέργειας.

Περιβάλλον

Ο Α.Σ. VENUS GROWERS προβάλoντας ενδιαφέρον στις ολοένα αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των καιρών, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ταυτόχρονα προχώρησε στη λειτουργία της Γεωργικής Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Περιβαλλοντική πολιτική:

Η VENUS GROWERS η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας φρούτων και παραγωγής κομπόστας φρούτων αποφάσισε να καταρτίσει ένα περιβαλλοντικό επιχειρησιακό σύστημα ISO 14001, ώστε να επιδείξει το ενδιαφέρον της στις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Συνεπώς υιοθετεί  μια πιο γενική περιβαλλοντική πολιτική με γνώμονα τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανόμενης την πρόληψη της ρύπανσης), τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και το συνεχή περιβαλλοντικό έλεγχο της δραστηριότητας.

Η περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης καλύπτει όλες τις παραγωγικές διαδικασίες και βάζει τις βάσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της και την προώθηση μια ακόμα πιο γενικής φιλοσοφίας της προστασίας του περιβάλλοντος. Η επιχείρηση δεσμεύεται να εφαρμόσει περιβαλλοντικά προγράμματα που να έχουν κύρια εκπλήρωση των ακόλουθων στόχων:

 • Συμμόρφωση με την κείμενη (Εθνική και Ευρωπαϊκή) νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Πληροφόρηση και εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να συμμετέχει ενεργά στο περιβαλλοντικό επιχειρησιακό σύστημα που αναπτύσσει η επιχείρηση
 • Τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πλευρών και των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που ανασκοπούνται ετησίως σύμφωνα με τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Παροχή πληροφοριών σε άλλους οργανισμούς για να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους παρουσία των δικών τους επιχειρήσεων και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.
 • Εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού επιχειρησιακού συστήματος που θα έχει ως κύριο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής παρουσίας της επιχείρησης
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος «Καταγραφής & Παρακολούθησης των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου», με στόχο τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, των φυσικών πόρων και των υλικών που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας
 • Διαλογή των αποβλήτων στην πηγή, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προώθηση όλων των ρευμάτων των στερεών αποβλήτων σε νομίμως αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης αποβλήτων για αξιοποίηση (παραγωγή ενέργειας, κομποστοποίηση) ή ανακύκλωση, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία
 • Τακτικές μετρήσεις αερίων ρύπων για της προστασία της ατμόσφαιρας
 • Τακτικές μετρήσεις υγρών αποβλήτων για την προστασία των υδάτων.
 • Τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την αποφυγή περιβαλλοντικών ατυχημάτων

 

Η περιβαλλοντική πολιτική έχει κοινοποιηθεί και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας και ελέγχεται μέσω των συχνών ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, ώστε να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητά της. Η Περιβαλλοντική Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας.

Ο Γενικός Διευθυντής                                                               Βέροια, 24/05/2023   Επανέκδοση 4       

                                           

Πολιτική της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία:

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της VENUS GROWERS. Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με βάση τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO45001 ενώ παράλληλα δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα (Εθνική και Ευρωπαϊκή) νομοθεσία και τις λοιπές κανονιστικές απαιτήσεις.

Στόχος της εταιρείας είναι ο Σχεδιασμός, Μεταποίηση και Εμπορία Μεταποιημένων Φρούτων, μηδενικά ατυχήματα και μηδενικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων. Η διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του, την οποία παρακολουθεί μέσω αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης. Επιπλέον, δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του συστήματος της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κάνοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση της επίδοσης του.

 

Η διοίκηση της εταιρίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σε κάθε εργαζόμενο όλα τα απαιτούμενα μέσα, εγκαταστάσεις, ειδικό εξοπλισμό,  μέσα ατομικής προστασίας, εκπαίδευση και ότι άλλο απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην προσπάθεια της εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και για την πρόληψη από τραυματισμούς και ασθένειες των εργαζομένων.

Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση της πρόνοιας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, θα πρέπει ο καθένας στην επιχείρηση να στοχεύει συνεχώς να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα την εργασία του, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, και να συμμορφώνεται με τις προκαθορισμένες διαδικασίες.

Κατά την ετήσια ανασκόπηση του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στην υγεία και την ασφάλεια.

Βέροια, 05/06/2020     Επανέκδοση 3

Ο Γενικός Διευθυντής